Adatvédelmi irányelvek

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://labifilm.hu/blog.

Bevezetés

Adatvédelmi Tájékoztató

Jelen adatvédelmi tájékoztató Labbancz Gábor e.v. (továbbiakban: adatkezelő) Esküvői videózás/fotózás szolgáltatásának igénybevételével kapcsolatos személyes adatok adatkezelésére vonatkozik. Az adatkezelésben érintett Ügyfél (továbbiakban: Érintett) a megrendeléssel valamint az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) megismert, és elfogadott, ezáltal létrejött szerződéskötéssel kifejezi szándékát a Labi Film által nyújtott szolgáltatások igénybe vételére. A megrendelés teljesítése, valamint a szolgáltatás folyamatos fenntartása érdekében kezeljük adatait.

Az adatkezelő személye

Név: Labbancz Gábor e.v.
Székhely: 2523 Sárisáp Akácfa u. 56
Adatkezelő nyilvántartási száma: 52815403
Adatkezelő adószáma: 69180837131
Telefon: +36 (70) 636 1554
E-mail cím: info@labifilm.hu
Weboldal: www.labifilm.hu
Az adatok tárolásának fizikai helye: 2523 Sárisáp Akácfa u. 56

Az adatkezelésben érintettek

Mindenki, aki a szolgáltatás megrendelésével elolvassa, és elfogadja az ÁSZF-ben leírtakat. Minden szerződéses jogviszonyban lévő természetes személy, jogi személy, illetve jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet.

Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak

1. Érintett:
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. Személyes Adat:
Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. Hozzájárulás:
Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

4. Tiltakozás:
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

5. Adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

6. Adatkezelés:
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

7. Adattovábbítás:
Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

8. Nyilvánosságra Hozatal:
Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. Adattörlés:
Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

10. Adatmegjelölés:
Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

11. Adatzárolás:

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

12. Adatmegsemmisítés:
Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

13. Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

14. Adatfeldolgozó:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

15. Adatállomány:
Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

16. Harmadik Személy:
Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

17. EGT-Állam:
Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

18. Harmadik Ország:
Minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

19. Adatvédelmi Incidens:
Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Kezelt adatok köre, és az adatkezelés célja

Az adatkezelő számlázáshoz kapcsolódó adatok
Bekért adat:​
Érintett számlázási neve, címe, személyigazolvány száma. Adatkezelés célja:​ A szolgáltatás/megrendelés számla/számlák és szerződés kiállításának érdekében kért adatok.

Kapcsolattartáshoz köthető adatok
Bekértadat:
Érintettteljesneve,címe,e-mailcíme,telefonszáma. Adatkezelés célja: ​Konzultáció és kapcsolattartás.

Jogalap

Az érintett hozzájárulása , bizonyos esetekben (pl.: a számlázás esetében) pedig kötelező adatkezelés.
Az adatkezelésre az Érintett által megrendelt szolgáltatás teljesítése érdekében tett adatok megadása, és az Érintett hozzájárulása (a megrendeléssel az Érintett hozzájárul az adatok kezeléséhez), valamint az ÁSZF elfogadását követően kerül sor.

Az adatok forrása

Az Érintett és az adatkezelő között a www.labifilm.hu oldalon, vagy személyesen történt szolgáltatás megrendelés leadásakor, valamint az ÁSZF, és az adatvédelmi tájékoztató elfogadásakor létrejött megállapodás.

Az adatkezelés időtartama

A megadott személy adatokat mindaddig tároljuk, amíg arra a szolgáltatás folyamatos fenntartásához szükség van, és amíg az Érintett és adatkezelő között az ügyfélkapcsolat fennáll.
A számla kiállításával kapcsolatos adatait a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján az utolsó számla kiállítási évét követő 8. év végéig tároljuk.

A személy adatoknak nem minősülő egyéb adatokat (amelyeket a szolgáltatás igénybevétele során adott meg) a szolgáltatás teljesítését követően 5 évig tároljuk, a szolgáltatás későbbi igazolásának érdekében.
Az adatkezelő szerverén lévő log fájlokat 1 hónapig tároljuk.

Az adatfeldolgozó

Az érintett adatait feldolgozó személy megegyezik az adatkezelővel.

Adatbiztonság

Az adatkezelő az elektronikus információs rendszerben tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel.

Az adatkezelő rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez.

Adattovábbítás

Az adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos személyes adatait harmadik személyek részére nem továbbítja, kivéve az adatfeldolgozók számára. Azonban bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzetvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása miatt. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett az adatkezelő rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.

Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Érintettek jogosultak személyes adataikról tájékoztatást, helyesbítést, törlést vagy zárolást kérni.

Tájékoztatáskérés

Az Érintettek tájékoztatást kérhetnek az Érintett által átadott és az adatkezelő által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet – az Érintettek adatai biztonsága érdekében írásban a fent szereplő adatkezelő személy elérhetősége egyikén (emailben a megfelelő azonosító adatok megadásával) van lehetőség az adatkezelő részére megküldeni. Az adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az Érintett által megadott címre.

Helyesbítés

Amennyiben az Érintett jelzi (a pontosított személyes adat egyidejű megadásával) az adatkezelő felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy az adatkezelő egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A helyesbítésről illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról az adatkezelő értesíti az Érintettet.

Törlés („elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult kérni az Érintett által megadott személyes adatainak törlését, az adatkezelő pedig köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  • Nincs szükség már a személyes adatokra abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
  • Az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
  • Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
  • A személyes adatok jogellenesen lettek kezelve
  • Az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az Érintett által megadott személyes adatokat.
  • a véleménynyilvánítás szabadságához és tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
  • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, valamint közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
  • jogi igények előterjeszéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez. Személyes adat törlését kérheti az adatkezelőtől e-mail-ben az info@labifilm.hu címre küldött egyértelmű kéréssel, vagy postai úton a 2523 Sárisáp Akácfa utca 56. címre küldött egyértelmű kéréssel. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az adatkezelő az érintettek adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

Adathordozhatósághoz való jog

Jogosult az Érintett a rá vonatkozó, általa az adatkelező rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, továbbá jogosult ezeket a kapott adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítására anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a rendelkezésére bocsátotta személyes adatait.

Jogorvoslat

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte kérdéseivel, jogorvoslatért fordulhat az adatkezelőhöz a fent megadott elérhetőségeken. Továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391 1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu. Valamint fordulhat közvetlenül az illetékes törvényszékhez: Fővárosi Törvényszék, Postacím: 1363 Pf. 16, vagy a 1055 Budapest, Markó u. 27., de fordulhat a lakóhelye szerinti törvényszékhez is.